Naposledy aktualizováno: 16.12.2019 13:17:48
logo

Místní knihovna Velká Polom

Webové stránky knihovny ve Velké Polomi

OBEC VELKÁ POLOM

 

Zastupitelstvo obce Velká Polom

 svým usnesením č. 110/15 ust. 1. ze dne 18.12.2013 vydává:

 

Úplné znění

 

Zřizovací listiny Místní knihovny Velká Polom

 

 

čl. I.

Označení zřizovatele

Název zřizovatele:                         OBEC VELKÁ POLOM

Sídlo:                                              Velká Polom, Opavská 58, PSČ 747 64, okres Ostrava – město

IČ:                                                  003 00 829

 

 

čl. II.

Identifikační údaje organizační složky

Organizační složka obce vystupuje v právních vztazích pod názvem:


Místní knihovna Velká Polom

 

Sídlo organizace:                                Velká Polom, ul. Osvoboditelů 67, PSČ 747 64, okres Ostrava - město

IČ:                                                      nepřiděleno

Evidenční číslo:                                  1018/2002 (evidováno Ministerstvem kultury ČR)

 

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny).


čl. III

Vymezení doby zřízení složky

Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou.

 

čl. IV.

Účel a předmět činnosti

        I.            Vymezení účelu zřízení:

Místní knihovna Velká Polom je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2 písm. a) a § 3 odst. 1) písm. c)  zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen knihovní zákon).

       II. Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).
 4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního a bezdrátových zařízení.
 7. Poskytuje reprografické služby.
 8. Pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 9. Knihovna je zaregistrována v registru veřejných knihoven vedeným Ministerstvem kultury ČR, při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, která je pověřena regionálními funkcemi.
 10. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

 

čl. V.

Vedení knihovny

(Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 1. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 2. Práva a povinnosti knihovníka, rozsah a způsob jednání knihovníka za organizační složku jsou stanoveny organizačním řádem zřizovatele příp. rozhodnutím příslušného orgánu obce. 
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

čl. VI.

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření 

 1. Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek Obce Velká Polom:

a)      hmotný majetek:

dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy č. 1 k této zřizovací listině.

drobný dlouhodobý hmotný majetek dle přílohy č. 2 k této zřizovací listině.

       b) nehmotný majetek:

drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle přílohy č. 3 k této zřizovací listině.

 1. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.
 2. Zaměstnanec zřizovatele určený k výkonu práce knihovníka odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém a movitém majetku zřizovatele a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
 3. Zaměstnanec zřizovatele určený k výkonu práce knihovníka je povinen:

a)      využívat nemovitý a movitý majetek zřizovatele, k němuž má knihovna právo hospodaření, hospodárně k účelu, ke kterému byl svěřen, chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,

b)      provádět pravidelnou roční inventarizaci dle pokynů zřizovatele,

c)      dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

čl. VII.

Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce. 
 3. Knihovně nejsou z rozpočtu obce poskytovány finanční zálohy v hotovosti.
 4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Knihovního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce do rozpočtu obce prostřednictvím vkladu do pokladny zřizovatele.
 5. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být vedeny a zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 6. Odpovědnost zaměstnance zřizovatele určeného k výkonu práce knihovníka je stanovena Dohodou o hmotné odpovědnosti.
 7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje prostřednictvím pověřeného zaměstnance zřizovatele.

 

čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se Zřizovací listina Místní knihovny Velká Polom ze dne 21. června 2001, schválená Usnesením č. 39/15 p) Zastupitelstva obce Velká Polom dne 20. června 2001.
 2. Zřizovací listina organizační složky Místní knihovna Velká Polom byla schválena Zastupitelstvem obce Velká Polom usnesením č. 55/20 f) dne 04.09.2002 s účinností od 01.10.2002.
 3. Dodatek č. 1/2013 ke Zřizovací listině organizační složky Místní knihovna Velká Polom byl schválen Zastupitelstvem obce Velká Polom usnesením č. 110/15 ust. 1. dne 18.12.2013 s účinností od 01.01.2014.

 

 

 

 Ve Velké Polomi 19.12.2013

 

 

 

 

 

      Ing. Ludmila Bubeníková v.r.

              starostka obce